音節表


 

字母表 聲母表 韻母表 整體認讀音節表

拼音音節

b: ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing

p: pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping

m: ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming

f: fa fo fei fou fan fen fang feng

d: da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding

t: ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting

n: na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning

l: la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling

g: ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng

k: ka ke kai kou kan ken kang keng

h: ha he hai hei hao hou hen hang heng

j: ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing

q: qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing

x: xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing

zh: zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng

ch: cha che chi chai chou chan chen chang cheng

sh: sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng

r: re ri rao rou ran ren rang reng

z: za ze zi zai zao zou zang zeng

c: ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng

s: sa se si sai sao sou san sen sang seng

y: ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying

w: wa wo wai wei wan wen wang weng wu

拼音表紅色標注為整體認讀音節。

什么是音節:拼音音節是漢語的獨特構成,是指拼讀音節的過程,就是按照普通話音節的構成規律,把聲母、韻母連續拼合并而成為一個音節。拼音音節多用于在查字典時用。

音節應該不包括聲調,使用音序查字法時音節是不帶聲調的。


更多

快乐10分中奖助手 天津时时彩彩经网 排列3和尾走势图 甘肃十一选五今日号码推荐 浙江11选5推荐号 江苏十一选五走势 多乐彩开奖结果今天 河南22选5开奖时间 pk10软件代理 双码 甘肃快3跨度和值走势图